WENDICA - NATURALNY JĘZYK WIEDZY. Lexia 1 - Wedukacja, czyli prawda i wiedza a nauka

Wedukacja

"Wedukacja" to "wed uczenie", czyli przekazywanie wedy (wiedzy). Słowo "edukacja" (ang. education) bez początkowego 'w' nie ma sensu wynikającego z rozumienia języka naturalnego, gdyż formant *ed- w tym przypadku nic konkretnego nie znaczy.

W alfabetach takich jak grecki czy łaciński często połykano początkowe "w' zapożyczanych wyrazów, czego przykładem może być chociażby słowo "weter" (wiatr), które w grece przyjęło formę "eter" (powietrze), a w angielskim stanowi podstawę dla wyrazów "weather" - pogoda (zależna od stanu wiatru, zwłaszcza dla marynarzy) i "air" - powietrze. Zwróćmy uwagę, że ani w grece, ani w łacinie nie występuje litera 'w', a głoskę o takim brzmieniu wyrażają litery 'b' i 'v', ewentualnie 'u'.

Prawdopodobnym więc się wydaje, że i skandynawska "Edda" to także właśnie "Weda". Bo, że indyjska "Weda" to wiedza, to już chyba większość grupowiczów wie.

Znamienny jest fakt, że angielskie słowo "science" - nauka, czytane literalnie, oznacza "ścięcie", co od razu kojarzy nam się ze ściętym drzewem. Metaforycznie można, by rzec, że nauka, przynajmniej w angielskim rozumieniu wyrażanym w zapożyczonym z wendicy słowie, to zatem odcinanie nas od korzeni, czyli wiedzy przyrodzonej i opartej na niej wiary.

Być może jednak takie przeniesienie określenia wiedzy przez Anglów od Wendów (Wędów/Wedów) - Prasłowian, wynikało z faktu, że po prostu po ścięciu drzewa poznawano jego wiek licząc ilość sloi. Taka czynność mogła być, w pewnym sensie, zalążkiem nauki jako takiej.

Zauważmy przy tej okazji, że ang. know - wiedzieć jest zapożyczeniem od słowiańskiego czasownika know[ać], obmyślać plan, który jest z kolei zwiazany z innym czasownikiem - "knuć", wywodzonym przez językoznawców od psł. *kъnъ kień - odcięty pień drzewa (inaczej: konar). Czyli i tu mamy związek ze ściętym drzewem.

Natomiast angielskie "knowledge"- wiedza, to nic innego jak skład rdzeni *know - know[anie] + *ledge - leże, podstawa.

Warto tutaj wyjaśnić też podobieństwo między "weda" a "woda". Oba słowa opierają się bowiem na wspólnym pierwiastku "wd[a]". Są one bardzo zbliżone znaczeniowo, gdyż woda jest nośnikiem informacji, co jest określeniem wiedzy. Poza tym, to woda właśnie uznawana jest za kolebkę życia, dlatego wiedza o wodzie, to poznanie prawd istnienia.

Samo słowo "prawda" to oczywiście "pra+weda". Element *pra- oznacza 'dawna, pierwotna', a wywodzi się od uproszczenia słowa "prwa" - pierwsza.

Oczywiście takie rozumienie obcojęzycznych słów, jak angielskie, czy te z języków starożytnych (greka, łacina), wymaga uznania, że Wędowie - Słowianie też są ludem rdzennym, starożytnym, co potwierdzają chociażby nie tylko ostatnie badania paleolingwistyczne (Mario Alinei, Frederik Kortlandt), ale także archeogenetyczne (Peter Underhill, Janusz Piątek, Anna Juras, Tomasz Grzybowski, czy cały zespół Marka Figlerowicza), o wcześniejszych autochtonistach, z Józefem Kostrzewskim na czele, nie wspominając.

Gdy się odrzuci bowiem kłamliwą koncepcję allochtoniczną, to kruszy się też fałszywy paradygmat naukowy o nieobecności Słowian (Wędów) w Europie Środkowej w starożytności. Tym samym lingwiści mogą już swobodnie sięgać po etymologie słowiańskie przy próbach wyjaśniania znaczeń i pochodzenia słów w językach europejskich. Obowiązująca do tej pory niepisana zasada ignorowania rdzeni słowiańskich przy szukaniu źródłosłowów w językowej indoeuropeistyce, traci na ważności i nie stanowi już rygoru oraz bariery poznawczej.

Idąc tym nowym/starym tropem odkryjemy dużo więcej wędyjskich odniesień w mowie indoeuropejskich narodów. O tym będę pisał w kolejnych częściach tego cyklu, które prowokacyjnie nazywam "lexiami", bo morfem *lexi to przecież nic innego jak "słowo", o czym świadczy łaciński wyraz "lexicon" - słownik. Znak 'x' Grek przeczyta bowiem jako 'h', a nie z rzymska 'ks'. W słowie "lekcja" (lexia) mamy więc dyftong (dwugłos) *kc = h.

Na koniec pragnę zachęcić wszystkich do czytania obcych słów po polsku, a jeszcze lepiej po starosłowiańsku, o ile znamy wcześniejsze formy współczesnych polskich wyrazów lub nam intuicja je podpowiada np. "weda", a nie zreformowany wariant "wiedza". Wskazówką gdzie szukać bardziej pierwotnych wersji starosłowiańskich (wędyjskich) słów mogą być inne słowiańskie języki, jak czeski, słoweński, serbski, chorwacki, czy nawet rosyjski, w których nierzadko odnajdujemy formy mniej odbiegające od prawędyjskich oryginałów.

 

Tomasz J. Kosiński

06.09.2023